Vedtægter

§ 1

Navn og Hjemsted

Klubbens navn er: Hornum-Ulstrup-Rideklub

Forkortet: H.U.R.K.

Klubbens hjemsted: Vesthimmerlands kommune

 

§ 2

Formål

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen til alt vedrørende hestenes brug og pleje.

 

§ 3

Medlemmer

I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, se dog § 7.

Et passivt medlem er et medlem, som ikke eller kun i begrænset omfang ønsker at udøve aktive ridesport, men primært ved sit medlemskab ønsker at støtte klubben og dens aktiviteter.

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i konkurrencer. Både aktive og passive medlemmer har stemmeret og er valgbare i bestyrelsen.

Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver Samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til den 1. januar.

 

§ 3B

Dansk Ride Forbund

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts-Forbund, hvorfor klubben af hvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4

Hæftelse

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld og forpligtelser. 

 

§ 5A

Karantæne/udelukkelse

Bestyrelsen kan meddel karantæne af nærmere omfang, dog max. 2 måneder til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantæne.

 

§ 5B

 

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidspunkt over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2*3 af de afgivet stemmer(blanke stemmer tæller som afgivet).

Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvar sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbund Ordens- og Amatørudvalg indenfor 4 uger.

 

§ 5C

 

I det a §5B omfattende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med flertal på 25/3 de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbund Ordens-og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske en udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts Forbund(eksklusion).

 

§ 6

Kontingent

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Medlemskontingentet opkræves helårligt forud og er forfalden til betaling den 1. Januar. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun optages på ny med betaling af restance samt kontingentspåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfalden kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingents satser, men med ansvar over for generalforsamlingen. 

§ 7

Bestyrelse

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 7 medlemmer. Alle medlemmer skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, der konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Derefter vælges 2 suppleanter. Juniorer alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt juniorsuppleant. De valgte må ikke være fyldt 18 år eller fyldes 18 år i det år, de vælges. Der afgår hvert år henholsvis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 juniorrepræsentant samt juniorrepræsentanten, første gang efter lodtrækning.

I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand.

Genvalg kan finde sted.

 

§ 8

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen indkaldes skriftlig med min. Flg. Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Rapport fra udvalgene
 4. Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger tages med simpelt flertal, se dog §5 Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i denne forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelses beslutningen kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 9

Prokura

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes trav på bedste måde. Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. forman/næstformand – kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens §10.

Der bør ikke meddeles eneprokura. 

§ 10

Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. december.

Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftligt meddels klubbens medlemmer med mindst 14 dags varsel.

Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelse, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

Dagordenen skal som minimum indeholde flg. Punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges og godkendes
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleant
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 10. Eventuelt
 

§ 11

Lovændring

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§ 12

Regnskabsår

Regnskabsåret går fra 1. Januar til 31. December. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen, valgte revisorer. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år. 

 

§13

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen når denne anser det for nødvendigt, eller når 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. I det sidste tilfælde skal den ekstra ordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinære generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§14

 

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutningen herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger og Vesthimmerlands kommunes tilladelse. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsningen vedtages ved simpel flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiver i Vesthimmerlands kommune.

 

§14A

 

Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S returneres til spillestedets kommunale fritids- og kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen se bilag 1.

 

 

Ikrafttrædelsesdato: 18. juni 1987

 

Sidste ændringsdato: 13. februar 2008

 

Sidste ændringsdato: 4. februar 2013